ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

39

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
19
ดูข้อมูล
รร.ระดับปฐมวัย
2
ดูข้อมูล

883

ห้องเรียน

11
ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.6 -39.11

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

11

ครูผู้สอน

ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2565

ดูข้อมูล

28,251

นักเรียน

386
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
91
7
นร.ประถมศึกษา
337
-4
นร.ม.ต้น
14,639
41
นร.ม.ปลาย
13,184
342
รร.จำแนกตามจังหวัด
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 /5%
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 /95%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 19 /49%
ขนาดกลาง 14 /36%
ขนาดใหญ่ 4 /10%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /5%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 4 /10%
ขนาดที่ 2 9 /23%
ขนาดที่ 3 3 /8%
ขนาดที่ 4 3 /8%
ขนาดที่ 5 14 /36%
ขนาดที่ 6 4 /10%
ขนาดที่ 7 2 /5%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ
  • Add
  • Add
  • Add
  • Add
  • Add
  • Add
แนะนำ
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07