ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

39

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
20
ดูข้อมูล
รร.ระดับปฐมวัย
2
ดูข้อมูล

872

ห้องเรียน

10
ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

39.11

O-NET ม.6 0.27

สพฐ. 36.33

2.79

ประเทศ 36.01

3.11

ดูข้อมูล

11

ครูผู้สอน

ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2564

ดูข้อมูล

27,753

นักเรียน

564
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
84
-8
นร.ประถมศึกษา
344
-5
นร.ม.ต้น
14,544
169
นร.ม.ปลาย
12,781
408
รร.จำแนกตามจังหวัด
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 /5%
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 /95%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 20 /51%
ขนาดกลาง 13 /33%
ขนาดใหญ่ 4 /10%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /5%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 5 /13%
ขนาดที่ 2 9 /23%
ขนาดที่ 3 2 /5%
ขนาดที่ 4 4 /10%
ขนาดที่ 5 13 /33%
ขนาดที่ 6 4 /10%
ขนาดที่ 7 2 /5%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ
แนะนำ
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07