วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2561 2562 2563 2564 2565


ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย224 244
ระดับประถมศึกษา6612 61212
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น415419 4426 7431 5434 3
รวม831838 7862 24872 10883 11