วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย2224 24
ระดับประถมศึกษา66612 612
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น407415 8419 4426 7431 5
รวม822831 9838 7862 24872 10