วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย3942 333 -992 5984 -8
ระดับประถมศึกษา171181 10172 -9349 177344 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น14,39614,507 11114,394 -11314,375 -1914,544 169
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย00000
รวม27,00727,026 1926,742 -28427,189 44727,753 564
ห้องเรียน822831 9838 7862 24872 10