วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2561 2562 2563 2564 2565


รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย4233 -992 5984 -891 7
ระดับประถมศึกษา181172 -9349 177341 -8337 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น14,50714,394 -11314,375 -1914,598 22314,639 41
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย00000
รวม27,02626,742 -28427,189 44727,865 67628,251 386
ห้องเรียน831838 7862 24872 10883 11