จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด8434114,59812,84227,865
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11508327381,631
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์20745904521,136
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์935260136440
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์8493,6963,4347,187
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์7192,8052,5165,347
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3131,4861,1832,685
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์6524210,0708,67019,047
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5724811,2039,87421,382
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์511978,4477,07615,771
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--1,1201,7832,903
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--6589154
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--433881
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--271542
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--338509847
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--215391606
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--132197329
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--7171,1851,902
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--8621,3542,216
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--6199711,590
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--7441115
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--325
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์---11
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--14721
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--11718
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--437
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--573289
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--633396
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--502777
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--1,1181,6892,807
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--53102155
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--243458
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--111122
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--237454691
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--288412700
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--110191301
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--8281,1331,961
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--8061,2432,049
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--6378921,529
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--9228531,775
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--5760117
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--485199
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--251843
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--274261535
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--128119247
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--8253135
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--5915321,123
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7466831,429
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--525439964
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--6498731,522
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--415596
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--342357
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--151025
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--175232407
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--127169296
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--7481155
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--4335861,019
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--4886811,169
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--362488850
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--9471165
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์---22
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--527
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์---11
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--212748
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--172441
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--81725
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--7342115
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7245117
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--593493
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--5271123
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--21214
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--5914
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--279
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--91524
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--3811
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--145
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--414485
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--445498
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--363874
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--393372
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--6410
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--213
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--112
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--5712
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--3912
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--145
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--282250
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--342357
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--251742
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--514381895
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--452166
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--25833
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--15520
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--11392205
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--8075155
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--433679
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--356268624
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--409298707
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--309226535
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--516344860
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--11617
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--195776
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--6-6
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--179165344
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--8225107
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--401555
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--326173499
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--415262677
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--272121393
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--571976
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--145
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--224
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--18927
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--13417
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--639
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--38644
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--421355
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--29433
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--68107175
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--112
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์---22
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--243054
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--162945
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--111425
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--4376119
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--5276128
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--385997
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--592584
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--7310
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--5-5
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--3-3
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--15722
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--5611
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--235
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--371552
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--491968
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--321244
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--343461804
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--132134
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--171532
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--7613
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--94135229
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--5388141
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--274875
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--236305541
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--273358631
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--202258460
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--10773180
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--8210
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--639
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--415
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--181735
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--121224
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--6410
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--8154135
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--8958147
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7344117
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--433261694
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--10717
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--111425
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--2-2
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--9236128
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--6936105
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--31940
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--331218549
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--353211564
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--284177461
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--348274622
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--462066
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--321850
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--17421
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--6160121
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--414586
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--182543
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--241194435
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--275211486
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--203162365
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--306179485
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--211233
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--221032
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--9413
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--6141102
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--432871
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--221335
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--224126350
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--241141382
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--190108298
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--510366876
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--312556
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--13720
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--8513
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--148105253
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--12668194
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--7034104
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--331236567
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--371291662
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--272200472
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--8115921,403
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--263561
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--131932
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--5611
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--245170415
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--171103274
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--10852160
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--540387927
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--6274701,097
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--470326796
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--340206546
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--221335
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--12517
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--5-5
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--6949118
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--502777
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--241337
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--249144393
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--278174452
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--216125341
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--466299765
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--361753
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--39544
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--7310
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--7682158
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--6841109
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--321749
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--354200554
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--359253612
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--291175466
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--12592217
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--12618
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--336
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--112
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--293059
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--162541
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--91322
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--8456140
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--10664170
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7542117
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด6219611660434
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์92211345
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17315356
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์7132123
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์436271582
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์61913846
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์31310430
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์491387842307
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์391469849332
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์371147236259
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด2214511097374
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2288442
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3437356
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2225-29
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์413352880
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1-81120
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--549
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์161046765252
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์181029583298
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14836355215
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--1,0699612,030
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--373168
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--142539
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--8412
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--284190474
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--281195476
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--14972221
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--7487401,488
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7747411,515
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--6105981,208
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--1,0348621,896
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--425395
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--231942
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--448
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--275225500
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--296212508
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--150101251
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--7175841,301
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7156311,346
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--5534621,015
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--383165548
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--171431
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--161026
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--347
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--7945124
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--6733100
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--391857
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--287106393
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--300122422
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--24786333
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--11960179
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--7613
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--213
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--112
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--322052
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--231437
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--16925
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--8034114
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--9445139
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7229101
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--9449143
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--538
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--7310
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--325
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--301444
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--15520
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--10313
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--593291
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7241113
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--502979
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--9231123
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--9-9
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--314
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--2-2
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--20828
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--7411
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--437
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--632386
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--8226108
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--592180
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--6373661,003
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--452873
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--281341
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--7310
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--14890238
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--13176207
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--633396
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--444248692
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--478277755
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--357196553
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--6344041,038
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--422870
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--271138
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--16521
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--15792249
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--13588223
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--6840108
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--435284719
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--472305777
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--358232590
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--12654180
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--11415
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--13518
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--628
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--381654
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--18523
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--10212
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--7734111
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--9544139
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--642892
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--463278
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์---11
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--112
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์---11
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--426
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--11213
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--112
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--422971
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--441963
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--411859
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--519301820
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--422466
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--351550
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--18725
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--11484198
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--8755142
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--482674
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--363193556
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--397231628
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--307157464
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--180104284
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--14620
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--121022
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--527
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--442165
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--281947
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--14620
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--12277199
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--14075215
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--10258160
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--279153432
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--15924
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--10212
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--4-4
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--6537102
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--472572
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--281038
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--199107306
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--222126348
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--17490264
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--8950139
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์--10515
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--7310
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--628
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์--29736
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--11314
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์--10212
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์--503888
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--7144115
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์--493685
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07