จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5314210,1309,95220,277
เดินเท้า-49881183
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ50944,8973,8878,928
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3445,1285,97711,152
จักรยานยืมเรียน--7714
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอสหวิทยาเขตประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9201,5452,465
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า--7815
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5467491,295
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3677881,155
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--252045
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--231538
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--257
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9691,4452,414
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า--358
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4895921,081
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4778471,324
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน---11
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7357361,471
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--7916
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--467403870
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--261324585
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4647421,206
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--156
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--159230389
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--302507809
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน--2-2
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9572167
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า---22
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--564197
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--392968
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--305383
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--2-2
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--222042
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--53338
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน--1-1
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--142438
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--1-1
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12517
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11920
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--439340779
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า---33
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--184134318
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--254203457
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน--1-1
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--397307704
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า--213
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13590225
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--260215475
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน---11
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--501666
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า--1-1
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--18119
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--311546
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4880128
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--294271
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--193857
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--241438
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--161430
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8-8
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--281374655
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--516
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--135131266
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--141240381
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน---22
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9973172
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--369
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9667163
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--215177392
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า--134
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12072192
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--93102195
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน--1-1
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--13082212
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า--7613
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7129100
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--524799
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--293142435
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า--3-3
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--19566261
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9576171
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--328296624
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--3-3
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--167110277
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--158186344
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5604851,045
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า--17623
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--25083333
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--292394686
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน--123
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--125105230
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--573289
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6872140
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน---11
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--337278615
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า--314
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--14264206
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--192213405
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--12396219
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4711
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11989208
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.501165540261
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า-4-15
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47782727179
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ334271276
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน--1-1
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3266587181
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า---11
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ316213373
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-104453107
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7835291,312
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--257
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--433232665
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--348292640
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6857091,394
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--336
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--367296663
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--315410725
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--14997246
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--213
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9138129
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5658114
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--10352155
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--3-3
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--622688
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--382664
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--661581
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--2-2
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--561369
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8210
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8424108
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--819
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--762399
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--271198469
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--121123
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6945114
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--190142332
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--534383917
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า--5-5
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12698224
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--403285688
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8142123
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--351853
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--462470
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--321749
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--191029
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13720
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--261118379
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า--2-2
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--15054204
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10964173
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7748125
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า--246
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--441559
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--312960
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--15369222
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--224
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7734111
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7433107
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--302252
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า---33
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--121123
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--18826
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07