จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21523,8022,4856,441
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง--314
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย--1-1
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน21513,7792,4666,398
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า-16714
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--7815
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--639
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอสหวิทยาเขตประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5-5
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--5-5
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7747124
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--7747124
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8-8
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--8-8
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--19-19
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--19-19
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--13482216
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง---11
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--13381214
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--542377
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--522375
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า--1-1
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4960109
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--4960109
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--281240
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--281240
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--195210405
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--195210405
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--173102275
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--171102273
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า--1-1
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--572279
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--572279
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--346094
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--345993
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--391756
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--391756
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--104115219
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--104115219
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8860148
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--8860148
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--112112224
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--111112223
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า--1-1
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--254178432
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--252178430
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12127148
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--12127148
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--146133279
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--143127270
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า---11
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--246
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--112
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--281209490
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--279209488
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า--2-2
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--161101262
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--161101262
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12786213
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--12684210
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า---22
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8963152
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--8963152
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11236630220
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน11236630220
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด129331477
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน128331476
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-1--1
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5075125
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--4975124
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--473784
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--473380
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า---44
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--24092332
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--23892330
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--32638
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--32638
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--391150
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--391150
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8521106
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--8521106
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--282104386
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย--1-1
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--281101382
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---22
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7665141
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--7563138
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--123
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--432063
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--412061
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--513283
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--513283
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--228145373
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง--2-2
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--226145371
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11668184
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--11668184
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--382563
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--382563
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--212142
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--212142
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07