จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด141773,7612,4686,420
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน141763,7382,4476,375
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด--1-1
อื่นๆ-----
กำพร้า-161118
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--7815
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--9211
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอสหวิทยาเขตประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7-7
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--7-7
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--603494
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--603494
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--21122
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--21122
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--48654
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--48654
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--13459193
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--13459193
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--502373
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--502373
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--352560
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--352560
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--191130
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--191130
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--218196414
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--218196414
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--137113250
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--137113250
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--511768
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--511768
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--434689
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--434588
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--572077
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--572077
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--153150303
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--153150303
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9358151
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--9358151
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--110111221
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--110111221
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--241149390
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--241149390
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--772299
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--772299
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--115108223
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--110101211
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า--112
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--257
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--213
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--196170366
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--195170365
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด--1-1
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--16980249
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--16980249
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12889217
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--12587212
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า--224
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7458132
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--7458132
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด131376621237
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน131376621237
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด140251076
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน139241074
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-11-2
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--36123159
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--35123158
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4852100
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--484492
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า---88
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--25487341
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--25387340
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--253964
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--253964
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--422971
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--422971
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8824112
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--8824112
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--236120356
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--228118346
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า--1-1
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--123
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--6-6
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7990169
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--7889167
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--112
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--541973
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--521971
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--472976
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--472976
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--324158482
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--324158482
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11572187
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--11572187
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--573491
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--573491
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--291544
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--291544
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07