ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เฉลี่ย
2557 35.24 29.23 38.61 26.11 32.30
2558 42.34 7.1 31.07 1.84 36.10 -2.51 29.04 2.93 34.64 2.34
2559 46.22 3.88 27.78 -3.29 34.19 -1.91 30.17 1.13 34.59 -0.049999999999997
2560 47.62 1.4 25.33 -2.45 31.40 -2.79 28.55 -1.62 33.22 -1.37
2561 54.65 7.03 29.48 4.15 35.55 4.15 27.69 -0.86 36.84 3.62
กราฟ