แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
22012001เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีวัดใหม่1,1171,7742,89178----146065-1-4-60-65---65-100%
22012002บางกะจะ เมืองจันทบุรีบางกะจะ73441176----1-67-1--6-7---7-100%
22012003ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีวัดใหม่1,1171,6802,79775----146065-1-4-60-65---65-100%
22012004เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีตลาด9228541,77648----144853-1-4-48-53---53-100%
22012005ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่6468611,50742----133640-1-3-36-40---40-100%
22012006มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่เขาบายศรี90701609----1-67-1--6-7---7-100%
22012007ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่ทุ่งเบญจา52701226----1-67-1--6-7---7-100%
22012008สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่ทุ่งเบญจา4032726----1-45-1--4-5---5-100%
22012009แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว51337488727----123033-1-2-30-33---33-100%
22012010นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอาม51534185625----122629-1-2-26-29---29-100%
22012011มัธยมท่าแคลง นายายอามสนามไชย5319726----1-45-1--4-5---5-100%
22022001ตกพรมวิทยาคาร ขลุงตกพรม671081759----1-67-1--6-7---7-100%
22022002บ่อวิทยาคาร ขลุงบ่อ5925849----1-56-1--5-6---6-100%
22022003ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงวันยาว34546280730----122427-1-2-24-27---27-100%
22022004เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน106731796----1-67-1--6-7---7-100%
22022005โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนทับไทร43326169421----112426-1-1-24-26---26-100%
22022006หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนหนองตาคง35929265121----112426-1-1-24-26---26-100%
22022007มะขามสรรเสริญ มะขามมะขาม30817848615----111820-1-1-18-20---20-100%
22022008แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์พลิ้ว51036287227----123033-1-2-30-33---33-100%
22022009สอยดาววิทยา สอยดาวทรายขาว8135971,41039----134448-1-3-44-48---48-100%
22022010ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวทุ่งขนาน34120754818----112426-1-1-24-26---26-100%
22022011คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏพลวง46329876121----122427-1-2-24-27---27-100%
22022012คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏคลองพลู124932179----1-1011-1--10-11---11-100%
23010002วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดชำราก1156144115----111921-1-1-19-21---21-100%
23010116เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้าง1099436614----111517-1-1-15-17---17-100%
23012001ตราษตระการคุณ เมืองตราดวังกระแจะ1,0659562,02154----145459-1-4-54-59---59-100%
23012002สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดวังกระแจะ1,0348561,89057----145459-1-4-54-59---59-100%
23012003ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดวังกระแจะ38417055424----113234-1-1-32-34---34-100%
23012005เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดห้วยแร้ง118601786----1-67-1--6-7---7-100%
23012006อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดอ่าวใหญ่90431336----1-67-1--6-7---7-100%
23012007เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดเนินทราย93311246----1-67-1--6-7---7-100%
23012009คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่62336498734----124245-1-2-42-45---45-100%
23012010เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง60938999833----123639-1-2-36-39---39-100%
23012011สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสะตอ123551788----1-1011-1--10-11---11-100%
23012012ประณีตวิทยาคม เขาสมิงประณีต4732796----1-45-1--4-5---5-100%
23012013บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่บ่อพลอย52130082124----122831-1-2-28-31---31-100%
23012014หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่หนองบอน1789527311----1-1415-1--14-15---15-100%
23012016แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ28015043015----111820-1-1-18-20---20-100%
23012017เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูด89501396----1-67-1--6-7---7-100%
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07