โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
p1มาตรฐานสากล SCQA 14 โรงเรียน
p10โรงเรียนคุณภาพ 2 โรงเรียน
p11โรงเรียนสแตนอโลน 1 โรงเรียน
p2มาตรฐานสากล OBECQA 7 โรงเรียน
p3คุณภาพประจำตำบล 26 โรงเรียน
p4วิถีพุทธ 17 โรงเรียน
p5เครือข่ายสะเต็มศึกษา 12 โรงเรียน
p6จัดการเรียนร่วม 35 โรงเรียน
p7คอนเน็กซ์อีดี 2 โรงเรียน
p8เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 11 โรงเรียน
p9สถานศึกษาพอเพียง 39 โรงเรียน