โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรี
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ วังกระแจะเมืองตราด
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราด
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่