จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด8434414,54412,78127,753
พุทธ8434314,28612,58827,301
อิสลาม--187112299
คริสต์--6775142
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ-14611
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--1,1171,7742,891
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--1,0941,7442,838
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม--448
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์--192443
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ---22
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--7344117
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--6942111
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์--325
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ--1-1
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--1,1171,6802,797
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--1,0931,6422,735
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--51015
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--192544
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ---33
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--9228541,776
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--9118501,761
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--415
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--7310
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--6468611,507
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--6468571,503
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม---11
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์---33
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--9070160
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--9070160
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--5270122
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--5270122
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--403272
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--403272
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--513374887
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพุทธ--509372881
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--314
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินคริสต์--112
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--515341856
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--514341855
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม--1-1
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--531972
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--531972
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--67108175
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--67108175
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--592584
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--592584
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--345462807
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--340450790
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม---11
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--51116
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--10673179
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--10673179
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--433261694
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--433261694
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--359292651
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--359288647
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม---33
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ---11
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--308178486
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--307178485
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--1-1
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตคริสต์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--510362872
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--510362872
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--8135971,410
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--8095931,402
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--246
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์--2-2
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--341207548
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--341207548
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--463298761
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--462296758
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม---11
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--112
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--12493217
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--12493217
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด6420111561441
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ6420111561441
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด2014310994366
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ2014210894364
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--1-1
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-1--1
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--1,0659562,021
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--1,0179281,945
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--432568
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์--538
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--1,0348561,890
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--9998321,831
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--322254
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์--325
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--384170554
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--354157511
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--291342
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--11860178
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--11860178
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--9043133
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--9043133
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--9331124
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--9330123
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม---11
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--623364987
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--620364984
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--3-3
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--609389998
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--601385986
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--6410
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ--2-2
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--12355178
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--11952171
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--437
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--473279
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--473279
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--521300821
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--516299815
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--516
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--17895273
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--17895273
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--280150430
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--235133368
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--441761
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์--1-1
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--8950139
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--8850138
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์--1-1
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07