จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด9133714,63913,18428,251
พุทธ9133614,37612,96527,768
อิสลาม--203122325
คริสต์--5592147
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ-15511
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--1,1071,7812,888
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--1,0881,7452,833
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม--5510
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์--142943
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ---22
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--7747124
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--7347120
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์--3-3
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ--1-1
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--1,1191,6762,795
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--1,0981,6402,738
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--7815
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--142539
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ---33
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--8948871,781
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--8848821,766
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--415
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--6410
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--5638391,402
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--5628351,397
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--112
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์---33
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--10985194
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--10885193
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์--1-1
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--5988147
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--5988147
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--443680
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--433679
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--1-1
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--575401976
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพุทธ--571399970
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--415
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินคริสต์---11
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--517383900
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--515383898
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม--2-2
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--592685
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--592685
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--69133202
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--69133202
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--603393
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--593392
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--1-1
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--372459831
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--366446812
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--123
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--51116
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--10280182
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--10280182
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--480283763
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--480283763
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--366289655
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--365287652
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--123
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--348164512
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--346162508
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--1-1
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตคริสต์---22
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ--1-1
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--501363864
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--501363864
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--8436611,504
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--8406541,494
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--246
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์--134
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--346219565
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--346219565
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--432318750
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--431317748
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม---11
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--1-1
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--139111250
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--139110249
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์---11
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด6521910959452
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ6521910959452
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด26118124113381
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ26117124112379
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม---11
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-1--1
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--1,0619562,017
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--1,0109181,928
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--453277
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์--6612
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--1,0188991,917
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--9828681,850
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--322658
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์--459
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--378166544
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--352153505
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--251338
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--12658184
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--12658184
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--9633129
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--9633129
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--9229121
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--9228120
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม---11
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--6143921,006
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--6133901,003
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--123
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--6024281,030
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--5944221,016
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--6612
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ--2-2
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--11456170
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--10954163
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--527
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--533487
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--533487
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--539301840
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--533297830
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--639
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์---11
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--178102280
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--178102280
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--281138419
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--228127355
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--531164
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--7358131
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--7357130
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์---11
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07