ข้อมูลสถานศึกษา
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ tableSchoolAddress.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120010602291022060229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)BENCHAMARRACHUTHIT
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3931-1170chan.benja@bj.ac.thhttp://www.bj.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.6136
Longitude
102.112
Tabe 3
Tab 5