ตกพรมวิทยาคาร
สหวิทยาเขตบุษราคัม
สหวิทยาเขตบุษราคัม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก22022001
PERCODE 6 หลัก060235
กระทรวง 10 หลัก1022060235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตกพรมวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Tokpromwitthayakarn
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตกพรม
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39492037
อีเมล์แอดเดรสtokpromwit@hotmail.com
เว็บไซต์www.tokpromwit.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p3 คุณภาพประจำตำบล 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p8 เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.