ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 170831536
มัธยมศึกษาปีที่ 2801101906
มัธยมศึกษาปีที่ 31011192206
รวม251312563 -8618
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 41121552678
มัธยมศึกษาปีที่ 51221722948
มัธยมศึกษาปีที่ 61041742788
รวม25131256318

รวมทั้งสิ้น

5898131,402 -12042