2,678

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา57321.40%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด36413.59%
ข้อมูลสถานศึกษา33612.55%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1415.27%
ผลสอบ O-Net1415.27%
บุคลากรเกษียณอายุ1254.67%
นร.จำแนกตามอายุ1194.44%
โครงการในโรงเรียน1104.11%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1033.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน883.29%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ833.10%
แนวโน้ม จำนวน นร.712.65%
นร.จำแนกตามความพิการ682.54%
นร.จำแนกตามสัญชาติ582.17%
นร.จำแนกตามศาสนา572.13%
รายงานบริหารงบประมาณ481.79%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน411.53%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.401.49%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส361.34%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง351.31%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน321.19%
คณะกรรมการ90.34%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน