1,153

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด14212.32%
ข้อมูลสถานศึกษา12610.93%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา1038.93%
นร.จำแนกตามอายุ948.15%
ผลสอบ O-Net796.85%
โครงการในโรงเรียน675.81%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง625.38%
นร.จำแนกตามความพิการ605.20%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน544.68%
นร.จำแนกตามสัญชาติ453.90%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ423.64%
แนวโน้ม จำนวน นร.413.56%
นร.จำแนกตามศาสนา403.47%
บุคลากรเกษียณอายุ302.60%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส302.60%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน282.43%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ272.34%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.262.25%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน201.73%
รายงานบริหารงบประมาณ161.39%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง121.04%
คณะกรรมการ90.78%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน