2,094

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา39118.67%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด28113.42%
ข้อมูลสถานศึกษา25712.27%
ผลสอบ O-Net1276.06%
นร.จำแนกตามอายุ1145.44%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ944.49%
โครงการในโรงเรียน914.35%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง844.01%
บุคลากรเกษียณอายุ763.63%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน733.49%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แนวโน้ม จำนวน นร.663.15%
สถิติ/บริการ663.15%
นร.จำแนกตามความพิการ633.01%
นร.จำแนกตามสัญชาติ552.63%
นร.จำแนกตามศาสนา542.58%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน381.81%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.351.67%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส331.58%
รายงานบริหารงบประมาณ331.58%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน301.43%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง241.15%
คณะกรรมการ90.43%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน