คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
      9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
      Version 2020.07