ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ข้าราชการครู ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในโรงเรียน

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติไปราชการภายในราชอาณาจักรได้

ตามคำสั่ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560